page contents google-site-verification: google8df8633fe237b8b0.html
top of page

Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Estilona. 

 

 

1. Algemeen 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Estilona en de cliënt waarop Estilona deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 

2. Inspanningen Estilona 

Estilona garandeert dat de uitgevoerde haarbehandelingen voldoen aan eisen van vakbekwaamheid en maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen. Estilona zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Estilona zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de​​ behandeling. 

3. Afspraken 

Behandeling geschiedt uitsluitend volgens afspraak. De cliënt kan Estilona bellen of een online afspraak maken. Afspraken op andere wijze gemaakt worden niet in behandeling genomen.

Estilona is telefonisch (06 55 151 666, niet voor acquisitie doeleinden) bereikbaar binnen de volgende tijden:

Ma/Vr van 9:00 tot 20:00

Zater-, Zon- en feestdagen gesloten

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Estilona melden. Bij het niet nakomen van de afspraak, kan het bedrag van de behandeling in rekening gebracht worden.

Vragen en/of afspraken kunnen niet per SMS gesteld of afgehandeld worden.

Estilona komt graag bij u thuis als u de mogelijkheid biedt om in een rookvrije ruimte te werken. Indien dit niet mogelijk is bent u van harte welkom in de salon.

 

4. Betaling 

Estilona vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op deze website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Estilona alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden. Tevens heeft Estilona het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. Indien er een aanbetaling is gedaan, geeft Estilona geen geld terug als de afspraak wordt geannuleerd. Cliënt heeft dan het recht op een tegoed in de vorm van een behandeling en kan dan een nieuwe afspraak maken. 

 

5. Persoonsgegevens & Privacy 

De cliënt voorziet Estilona tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Estilona aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Estilona behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Estilona zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliënt. 

 

6. Geheimhouding 

Estilona is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Estilona verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken. 

 

7. Aansprakelijkheid 

Estilona is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Estilona is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Estilona mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de cliënt daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de cliënt die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de cliënt ongewenste nevenverschijnselen, dient de cliënt vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf- produkten en/of experimenten met het eigen haar. Estilona is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. 

 

8. Aansprakelijkheid ingeschakelde derden 

Estilona biedt een platform en faciliteiten waardoor de Adverteerder en de klant met elkaar in contact kunnen treden. Estilona is niet betrokken bij het onderlinge contact tussen de Adverteerder, ingeschakelde derden, en hun klanten. Estilona aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de tekortkomingen van ingeschakelde derden. 

 

9. Garantie 

Estilona ge​​eft de cliënt één week garantie op de behandeling(en). Deze garantie vervalt indien: 

  • De cliënt andere producten dan de door Estilona geadviseerde producten heeft gebruikt. 

  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. 

 

10. Beschadiging & diefstal 

Estilona heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Estilona meldt diefstal altijd bij de politie. 

 

11. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Estilona het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen​​.

 

 

Prijswijzigen en typefouten voorbehouden.

Privacy verklaring

bottom of page